Obchodné podmienky

Časť I.
Prevádzkovateľ elektronického obchodu

Článok 1
Definícia a vymedzenie základných pojmov

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Ing. Martin Popovec – L&M 

IČO: 45 896 534
DIČ: 1079876952

so sídlom:

Gróner 1205/22 
08501 Bardejov 
Slovensko, EÚ

Zapísaný v živnostenskom registri na obvodnom úrade v Bardejove – číslo živnostenského registra 760-15449

kontaktné údaje:

email: objednavky@ibielizen.sk
telefón: +421 948 243 439
www: www.iBielizen.sk

(ďalej aj ako len „predávajúci“)

2) Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.iBielizen.sk (ďalej aj ako len „internetový obchod“).

3) Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4) Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Časť II.
Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Článok 2
Informácie o tovare a cenách

1) Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2) Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3) V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru je uvedená v internetovom obchode pre každú krajinu doručenia samostatne a platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia zvolenej krajiny doručenia.

4) Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Článok 3
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1) Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2) Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

a. prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

b. vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3) Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4) Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5) Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

6) V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe alebo zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku a to najmä v týchto prípadoch:

a. vypredanie skladových zásob

b. nedostupnosť tovaru

c. výrobca prerušil alebo ukončil výrobu tovaru

d. dovozca alebo dodávateľ prerušil alebo ukončil dovoz tovaru

e. alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru

Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7) Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8) V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

9) Vo všeobecnosti je termín pre dodanie alebo odber tovaru od 1 do 30 dní od dátumu záväzného potvrdenia objednávky. Spravidla však termín dodania nepresiahne 7 dní. Ak je dostupnosť tovaru označená: „na externom sklade“, „na objednávku“, alebo „na dotaz“, termín dodania môže dosiahnuť aj 30 dní.

Článok 4
Zákaznícky účet

1) Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2) Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3) Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4) Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5) Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6) Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Článok 5
Platobné podmienky a dodanie tovaru

1) Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a. bezhotovostne prevodom / vkladom na bankový účet predávajúceho IBAN č. SK08 0900 0000 0050 4938 3359, vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.

b. bezhotovostne platobnou kartou, ak to umožňuje doručovateľ tovaru

c. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány PayPal,

d. dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,

2) Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3) V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4) V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5) V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6) Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7) Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu daňový / pokladničný doklad.

8) Tovar je kupujúcemu dodaný:

a. na adresu určenú kupujúcim v objednávke

b. osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho

9) Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

10) Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11) Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

12) Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13) Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru. Daňový doklad je tiež spolu s kompletnou históriou objednávok a stavu ich vybavenia uložený v zaregistrovanom zákazníckom účte kupujúceho.

14) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

15) Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovary a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

16) Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov kupujúceho, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službe ešte neprešlo na kupujúceho.

17) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente jeho prevzatia nim alebo jeho splnomocnencom.

Časť III.
Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, rozpor s kúpnou zmluvou

Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

1) Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2) Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

a. odo dňa prevzatia tovaru,

b. odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

c. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3) Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

c. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

d. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

e. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (jedná sa predovšetkým o pančuchový tovar a adhézne samonosné podprsenky),

f. v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

4) Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

5) Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6) Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

7) Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8) Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9) Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10) Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

11) Tovar nie je možné vrátiť na dobierku.

12) Tovar musí byť pri preprave náležite zabezpečený pred poškodením alebo zničením.

13) Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu / vrátenie tovaru, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho.

14) Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti späť spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu.

15) V prípade, že doručenie objednaného tovaru nebolo kupujúcemu účtované na základe splnenia stanovených podmienok, kedy sa cena za doručenie tovaru kupujúcemu neúčtuje a kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy s tým, že si časť tovaru ponechá a následne táto celková nákupná cena prestane spĺňať stanovené podmienky na základe ktorých mu cena za doručenie tovaru nebola účtovaná, cena za doručenie tovaru bude kupujúcemu doúčtovaná dodatočne. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

16) V prípade, že k objednanému tovaru kupujúcemu na základe splnenia stanovených podmienok vznikol nárok na darček zadarmo, kedy sa cena za darček kupujúcemu neúčtuje a kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy, prípadne si časť tovaru ponechá a následne táto celková nákupná cena prestane spĺňať stanovené podmienky na základe ktorých mu cena za darček nebola účtovaná, cena za darček bude kupujúcemu doúčtovaná dodatočne, ak ho kupujúci nevrátil späť spolu s vráteným tovarom. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

17) Poukázanie finančných prostriedkov na bankový účet kupujúceho je bezplatné.

18) Zaslanie finančných prostriedkov na adresu kupujúceho na žiadosť kupujúceho je spoplatnené manipulačným poplatkom vo výške 5,00 EUR. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

19) Za vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu, na žiadosť kupujúceho, iným spôsobom akým bola uskutočnená platba za objednaný tovar, si predávajúci zaúčtuje skutočne vynaložené náklady s tým spojené. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

20) V prípade prvej výmeny tovaru, pri doprave tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu, hradí náklady za doručenie tovaru predávajúci.

21) Dopravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

22) Ustanovenie podľa odseku 20 sa týka len prvej výmeny tovaru. Opakovaná výmene tovaru alebo odstúpenie od zmluvy vymeneného tovaru na žiadosť kupujúceho je spoplatnené storno poplatkom vo výške 5,00 EUR. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

23) Predávajúci v špecifických a odôvodnených prípadoch môže akceptovať požiadavku kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po zákonom stanovenej lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia plnenia kúpnej zmluvy kupujúcim. V takomto prípade je odstúpenie od zmluvy spoplatnené a kupujúcemu sú vyúčtované skutočne vzniknuté náklady s tým spojené a zmluvný storno poplatok vo výške 20% z fakturovanej nákupnej ceny tovaru. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

24) V prípade neprebratia zásielky, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu skutočne vzniknutých nákladov s tým spojených a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej nákupnej ceny tovaru. Predávajúci  je oprávnený započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať svoj nárok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

25) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu:

a. vypredanie skladových zásob

b. nedostupnosť tovaru

c. výrobca prerušil alebo ukončil výrobu tovaru

d. dovozca alebo dodávateľ prerušil alebo ukončil dovoz tovaru

e. alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru

Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

Článok 7
Práva z vadného plnenia

1) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

a. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy vykonanej predávajúcim,

b. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

c. tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d. je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a

e. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2) Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3) V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

a. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:

- bezplatné odstránenie vady tovaru,

- výmenu tovaru za nový tovar,

b. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:

- primeranú zľavu z kúpnej ceny,

- odstúpiť od zmluvy.

4) Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,

ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,

ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

5) Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6) Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť  spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

7) Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8) Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9) V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10) Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

11) Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12) Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

Článok 8
Doručovanie

1) Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2) Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

Článok 9
Alternatívne (mimosúdne) riešenie sporov

1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2) K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3) Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21.  mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4) Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská  obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

Časť VI.
Záverečné ustanovenia

Článok 10

1) Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2) Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

3) Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4) Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5) Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6) Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7) Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Článok 11
Doplňujúce informácie pre kupujúcich

1) V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu potvrdenia objednávky.

2) Ak máte podozrenie že vaše práva ako spotrebiteľa boli porušené, môžete sa obrátiť s podnetom na príslušný kontrolný orgán.

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. : 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

 

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali prečítaniu týchto obchodných podmienok.

Váš predajca spodnej bielizne L&M UNDERWEAR | iBielizen.sk

 

Superdeal.sk | Tovar.sk - porovnanie cien | Naj Shopy | Porovnanie cien na Pricemania.sk